GoKredit ApS lånevilkår

 

 1. Lånebetingelser

Nærværende aftale omfatter dels Låneaftalen samt disse tilhørende lånevilkår (samlet refereret til som „Låneaftalen“). GoKredit ApS (herefter omtalt som ”GoKredit”) tilbyder lån til privatpersoner (herefter omtalt som ”Kunden”). For at få bevilget et lån skal Kunden opfylde følgende betingelser:

 • Være i alderen fra 25 til 69 år
 • Have et dansk CPR – nummer
 • Have bopæl og folkeregisteradresse i Danmark (Hemmelig adresse samt adresse på Grønland og Færøerne accepteres ikke)
 • ikke være registreret som dårlig betaler i danske registre over dårlige betalere eller hos GoKredit
 • Være kreditværdig i overensstemmelse med GoKredit’s kreditvurdering
 • Have et fungerende dansk mobiltelefonnummer
 • Have en fungerende e-mailadresse
 • Have et gyldigt NemID
 • Have en gyldig Nemkonto
 • Foretage indlogning på E-skat med NemID og derved give GoKredit adgang til sin personlige skattemappe indeholdende seneste årsopgørelse samt de seneste 3-12 måneders lønsedler.

 

 1. Lån og omkostninger

GoKredit tilbyder lån fra 3.000 kr. til 6.000 kr. med fuldstændig tilbagebetaling indenfor 30 dage. Omkostninger forbundet med lånet er opgivet som ’Etableringsomkostninger’, jf. afsnit 3 ovenfor, på hjemmesiden og i Låneaftalen. Kunden indgår en individuel Låneaftale med GoKredit, hvori al information om Kundens lån og tilbagebetaling er angivet. Kunden identificerer sig og godkender Låneaftalen med sit personlige NemID. Låneaftale og faktura fremsendes til Kunden via e-mail og stilles til rådighed på Kundens selvbetjeningskonto på GoKredit’s hjemmeside.

Første gang Kunden optager et lån hos GoKredit, kan Kunden låne 3.000 kr. Når Kundens første lån er tilbagebetalt rettidigt, kan Kunden modtage et nyt lånetilbud, som fremsættes samtidig med, at Kunden modtager en bekræftelse på, at det tidligere lån er tilbagebetalt rettidigt.  Kundens efterfølgende lånebeløb kan stige gradvist op til højst 6.000 kr. Kunden kan ikke få bevilget et nyt lån, før tidligere lån hos GoKredit er tilbagebetalt. Nye og højere lånebeløb godkendes og fastsættes alene af GoKredit, efter at en ny intern og ekstern kreditvurdering af Kunden er foretaget.

Ved at ansøge om et lån hos GoKredit giver Kunden GoKredit tilladelse til at indhente og opbevare Kundens personlige kreditoplysninger.

Kunden er forpligtet til at informere GoKredit om væsentlige ændringer i forhold der vedrører Kundens privatøkonomi og ansættelsesforhold, som danner grundlag for GoKredit’s kreditvurdering af Kunden, således at GoKredit altid har Kundens privatøkonomiske oplysninger opdaterede og tilgængelige for fremtidige kreditvurderinger.

Lånetabel:

 Lån med almindelig bankoverførsel:

Lån Antal dage Etablerings-

omkostninger

Fast Debitorrente ÅOP Samlet tilbagebetaling
Kr. 3.000 30 Kr. 625 0 % 899,86% Kr. 3.625
Kr. 4.000 30 Kr. 820 0 % 866,81% Kr. 4.820
Kr. 5.000 30 Kr. 999 0 % 817,26% Kr. 5.999
Kr. 6.000 30 Kr. 1130 0 % 716,11% Kr. 7.130

Eksempel: Et lån på kr. 3000 i 30 dage har en etableringsomkostning på kr. 625, en på ÅOP 899,86% samt en fast debitorrente på 0%. Det betyder, at ydelsen og den samlede tilbagebetaling efter 30 dage er på kr. 3.625.

 

 1. Betænkningsperiode

Når Kunden er blevet kreditgodkendt og har modtaget Låneaftalen pr. e-mail, skal Kunden ifølge lovgivningen have en betænkningsperiode på 48 timer, førend Kunden kan acceptere den tilbudte Låneaftale. Når betænkningsperioden er udløbet, skal Kunden acceptere Låneaftalen samt udbetalingen af lånet ved at logge ind på GoKredit’s hjemmeside og godkende med sit personlige NemID, hvorefter lånet udbetales til Kundens Nemkonto. Såfremt Kunden ikke godkender Låneaftalen og udbetalingen af lånet med sit NemID på GoKredit’s hjemmeside indenfor 14 kalenderdage fra låneansøgningsdatoen, kan lånet ikke udbetales til Kundens NemKonto.

 

 1. Udbetaling

Ved at acceptere Låneaftalen godkender Kunden, at GoKredit benytter Kundens CPR-nummer til en sikker udbetaling af lånet til Kundens Nemkonto. Ønsker Kunden ikke, at GoKredit benytter Kundens Nemkonto, skal dette meddeles GoKredit skriftligt, inden Kunden ansøger om et lån.

Lånet vil være til rådighed på Kundens Nemkonto senest 2 bankdage efter lånets godkendelsestidspunkt, afhængigt af Kundens bank og bankens åbningstider.

 

 1. Fortrydelsesret

Hvis Kunden vil udnytte sin fortrydelsesret efter Låneaftalen, skal GoKredit – skriftligt eller med elektronisk post via e-mail – have meddelelse fra Kunden herom senest 14 dage efter Låneaftalens indgåelse.

Kunden skal hurtigst muligt – og senest 30 dage efter at have sendt meddelelsen om fortrydelse til GoKredit – tilbagebetale lånet med tillæg af renter for den periode, hvor lånet har været disponibelt på Kundens konto og frem til Kundens indfrielse.

Ved at acceptere udbetalingen af lånet med NemID, anses Kunden for specifikt at have anmodet om, at udbetalingen af lånet kan påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

 1. Tilbagebetaling

Lånet skal tilbagebetales 30 dage efter udbetalingsdatoen. Lånet tilbagebetales i sin helhed inklusiv etableringsomkostninger senest på forfaldsdatoen, som det fremgår af Låneaftalen samt på Kundens faktura. Faktura fremsendes pr. e-mail og er tilgængelig på Kundens selvbetjeningskonto på GoKredit’s hjemmeside. 

Alle betalinger skal ske til arvato Finance A/S som angivet på Kundens faktura, jf. afsnit 8 nedenfor.

Hvis Kunden ønsker at tilbagebetale lånet før forfaldsdatoen, skal GoKredit via e-mail oplyses herom. Tilbagebetalingen kan ske med en reduktion af lånets renter, dog forbeholder GoKredit sig retten til at kræve kompensation for eventuelle omkostninger, der er direkte forbundet med den førtidige tilbagebetaling af lånet, hvis den førtidige tilbagebetaling falder i en periode, for hvilken der er aftalt en fast debitorrente.

Ved betaling skal Kunden anføre GoKredit samt fakturanummer. Hvis dette ikke anføres, og arvato Finance A/S ikke kan sammenholde betalingen med Kunden, vil betalingen ikke blive anset som betalt. Betaling skal ske til det på fakturaen angivet girokontonr.

 

 1. Låneforlængelse

Kunden har mulighed for at ansøge om en 30 dages forlængelse af lånets oprindelige løbetid fra lånets oprindelige forfaldsdato mod betaling af låneforlængelsesomkostning. Forlængelsessomkostningen fastsættes ud fra det oprindelige lånebeløbs størrelse og oplyses ved ansøgning om en låneforlængelse.

Kunden skal ansøge om en låneforlængelse senest 6 dage efter lånets forfaldsdato. Ansøgning om en låneforlængelse foretages via GoKredits hjemmeside på selvbetjening eller ved at kontakte GoKredits kundeservice via e-mail eller telefon.

Ansøgninger om låneforlængelser vil blive individuelt behandlet på baggrund af GoKredits lånebetingelser som beskrevet i § 1 med tillæg af Kundens låne- samt tilbagebetalingshistorik. Ved ansøgning om en låneforlængelse afgiver Kunden elektronisk sin bindende accept af låneforlængelsesaftalen.

Såfremt GoKredit godkender Kundens ansøgning om en låneforlængelse, fremsendes en særskilt faktura på låneforlængelsesomkostningen samt en låneforlængelsesaftale. Betaling for låneforlængelsesomkostningen skal modtages senest 2 bankdage efter ansøgning om låneforlængelsen, ellers anses dette for en væsentlig misligholdelse af låneaftalen. Når Kundens betaling for låneforlængelsesomkostningen er modtaget, fremsender GoKredit en ny faktura til Kunden for det oprindelige lån med etableringsomkostning med en ny forfaldsdato, der er 30 kalenderdage senere end forfaldsdatoen på den oprindelige faktura for lånet.

Misligholdelse af låneforlængelsesaftalen medfører krav om straks indfrielse af lånebeløbet samt alle gebyrer og renter.

 

 1. Misligholdelse

Hvis tilbagebetalingen af lånet i sin helhed inklusive Etableringsomkostninger ikke er betalt senest på forfaldsdatoen, skal Kunden betale morarenter af det forfaldne lån i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Morarenterne tilskrives månedligt og udgør en rente på 8,05 % pro anno. Påmindelser og/eller meddelelser omkring inkasso, som fremsendes til Kunden vedrørende forfaldne betalinger, er underlagt rykkergebyrer og inkassoomkostninger i overensstemmelse med renteloven.

Kunden skal betale et rykkergebyr på 100 kr. for hver påmindelse, som sendes fra arvato Finance A/S til kunden vedrørende et forfaldent lån. I tilfælde af at gælden fortsat ikke er betalt efter to påmindelser, vil gælden overgå til inkasso, og Kunden skal betale omkostninger i forbindelse med opkrævning af et forfaldent lån. 

 

 1. Overdragelse af gæld

GoKredit har ret til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Låneaftalen til arvato Finance A/S eller en anden tredjepart uden Kundens forudgående samtykke og godkendelse.

Kundens andel af Låneaftalen er personlig, og Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i Låneaftalen til en tredjepart. 

Efter udbetaling af Kundens lån overdrager GoKredit Låneaftalen mellem GoKredit og Kunden til arvato Finance A/S.

Indsigelser samt alle øvrige henvendelser kan kun ske med frigørende virkning til arvato Finance A/S, Østbanegade 55, 2.tv, 2100 København Ø, tlf. nr. 70 27 27 95, telefax nr. 70 27 27 96, e-mail: finans.dk@arvato.com, til hvem fordringen er overdraget.

 

 1. Behandling af personoplysninger

GoKredit registrerer, som dataansvarlig i henhold til persondataloven, Kundens navn, adresse, CPR-nummer, NemID, PID–nummer, mobiltelefonnummer, e-mailadresse, seneste årsopgørelse, op til 12 seneste lønsedler og låneoplysninger. Kundens personoplysninger registreres til brug for lovpligtig administration af kundeforholdet samt for opnåelse af en kreditvurdering. Hvis det af Kunden oplyste CPR-nummer eller folkeregisteradresse ikke er gyldig, er falsk eller fejlagtig, afvises Kunden. Afvises Kunden, registreres denne i IT-systemet som afvist.

GoKredit forbeholder sig retten til at videregive personoplysninger om Kunden til politiet med henblik på indgivelse af politianmeldelse, debitorregistre, finansielle samarbejdspartnere og de IT-virksomheder, som bistår GoKredit med deres IT, samt til selskaber tilhørende samme koncern som GoKredit. Personoplysningerne videregives herudover ikke til andre, medmindre videregivelse er påkrævet ved lov. Videregivelse til IT-virksomheder og finansielle samarbejdspartnere sker alene med henblik på intern håndtering og administration af kundeforholdet og er således ikke videregivelse til markedsføring.

Når Kunden afgiver sin e-mail adresse i forbindelse med optagelsen af et lån hos GoKredit, accepterer Kunden at modtage markedsføring om tilsvarende produkter udbudt af GoKredit. Denne markedsføring kan kunden uden gebyrer frabede sig ved at kontakte GoKredit via e-mail kundeservice@gokredit.dk.

Har Kunden ved afgivelsen af sin e-mailadresse, afkrydset sin accept til at modtage information om nyheder, konkurrencer og tilbud, vil markedsføring alene finde sted på initiativ af GoKredit samt af selskaber tilhørende samme koncern som GoKredit.

GoKredit har ret til at sende e-mail, SMS og/eller foretage telefoniske kontrolsamtaler til Kunden for at verificere Kundens identitet, gennemføre manuelle kredittjek, gennemgang af Låneaftale samt overholdelse af betalingsfrister.

GoKredit forbeholder sig retten til at optage telefonsamtaler og websessioner eller på anden måde dokumentere ansøgningsprocessen og kommunikationen med Kunden. Hvis telefonsamtalen optages, vil Kunden blive behørigt informeret, inden samtalen påbegyndes.

Ved at acceptere udbetalingen af lånet giver Kunden sit skriftlige samtykke til GoKredit’s registrering, behandling og videregivelse af Kundens personlige oplysninger herunder Kundens CPR-nummer til de nævnte samarbejdspartnere. Kunden kan i henhold til persondatalovens regler kræve indsigt i de oplysninger om Kunden, som GoKredit registrerer.

 

 1. Kommunikation

GoKredit kundeservice har åbent mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 16.00 og kan kontaktes på telefonnummer 71 99 10 03. Korrespondance vedrørende Låneaftalen mellem GoKredit og Kunden skal ske skriftligt til postadressen, e-mail kundeservice@gokredit.dk eller via Kundens selvbetjeningskonto på GoKredit’s hjemmeside. Kunden er forpligtet til straks at informere GoKredit om ændringer i Kundens adresse, mobilnummer, e-mail eller anden relevant information, som Kunden har oplyst i låneansøgningen.

Korrespondance vedrørende faktura og tilbagebetaling af lån skal ske til GoKredit’s faktura samarbejdspartner arvato Finance A/S på telefonnummer 70 27 27 95.

 

 1. Tilgængelighed af tjenesten

GoKredit bestræber sig på at gøre hjemmesidens låneservice konstant tilgængelig for Kundens brug. GoKredit kan ikke holdes ansvarlig for eller garantere, at vores låneservice er uforstyrret eller fejlfrit på noget tidspunkt. GoKredit påtager sig ikke ansvaret for at holde informationer på disse sider opdateret eller tager ansvar for eventuelle undladelser. Al brug af hjemmeside, app og software downloades og benyttes på eget ansvar og risiko.

 

 1. Misbrug

I overensstemmelse med persondataloven fører GoKredit et advarselsregister. Hvis Kunden ikke overholder Låneaftalen, kan GoKredit registrere Kunden i advarselsregistret og/eller indberette Kunden til et eller flere debitorregistre. GoKredit anmelder alt misbrug, bedrageri samt forsøg på bedrageri til Politiet. 

 

 1. Kundens erstatningsansvar

Kunden er erstatningsansvarlig for tab, som GoKredit måtte lide som følge af Kundens ukorrekte oplysninger og/eller Kundens misligholdelse af Låneaftalen.

 

 1. Ansvarsbegrænsning

GoKredit er ikke ansvarlig for Kundens forpligtelser.

GoKredit er ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå grundet fejl i internetforbindelse eller lignende forhold, som hindrer adgang til enten hjemmesiden eller Kundens selvbetjeningskonto på hjemmesiden.

Endvidere er GoKredit ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå grundet fejl, defekter, afbrydelser eller lignende i de til hjemmesiden tilknyttede systemer og installationer.

Herudover er GoKredit ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå grundet ændringer af et lands lovgivning eller regeringsbeslutninger, krig, nedbrud i offentlige kommunikationssystemer eller finansielle systemer, strejker, blokader, boykot, lockout eller andre lignende omstændigheder.

Endelig er GoKredit ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå grundet indirekte skader ved anvendelse af hjemmesiden, en selvbetjeningskonto herpå eller enhver anden anvendelse af services i tilknytning hertil eller rettigheder eller forpligtelser, som udspringer heraf.

Ethvert andet tab end de ovenfor nævnte kan GoKredit alene ifalde ansvar for i henhold til gældende dansk ret.

 

 1. Force Majeure

GoKredit er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der følger af omstændigheder, som ligger uden for GoKredit’s kontrol, herunder ny dansk eller udenlandsk lovgivning, myndighedsbeslutninger, krig, strejker, blokader, boykot, lockout, naturkatastrofer eller lignende omstændigheder. Forbeholdet med hensyn til strejker, blokader, boykot og lockout gælder, selvom GoKredit kan være en del af den faglige konflikt.

 

 1. Tvister

Denne Låneaftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

Danske domstole har eksklusiv kompetence i relation til enhver uenighed, der måtte opstå i forbindelse med denne Låneaftale.

 

 1. Klageadgang

Enhver tvist mellem Kunden og GoKredit anbefales at søges løst ved at kontakte GoKredit Kundeservice eller arvato Finance A/S, og såfremt der ikke kan opnås enighed, kan Kunden klage til:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,

Carl Jacobsens Vej 35,

2500 Valby

eller på kfst@kfst.dk

 

 1. Tilsynsmyndigheder

Tilsynsmyndigheden for GoKredit er:

Forbrugerombudsmanden

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Som udlånsvirksomhed er GoKredit endvidere underlagt Finanstilsynets tilsyn for så vidt angår hvidvasklovens område:

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

Eventuel klage over GoKredit’s behandling af persondata/personfølsomme oplysninger, kan indgives til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

eller pr. e-mail til dt@datatilsynet.dk

 

 1. Tvangsfuldbyrdelse

Denne Låneaftale kan tvangsfuldbyrdes i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5 og stk. 4.

 

Gældende pr. 1. januar 2017